Allmänt
Ordet "keps" kommer från latinets "cheplar solos"
vilket betyder "stänga ute solen".
Idag känns ett "utestängande av solen" kanske mest
aktuellt som följd av ozonskiktets sviktande men i
enlighet med forna skönhetsideal fanns andra enci-
tament. I den grekiska övärlden ansågs för ett tusen-
tal år sedan en "cheplar radius", kepsrand, vara ett
tecken på stånd och välfärd.

Historik.
Kepsen har sitt ursprung bland de fria jordägarna
i det antika Babylonien där den var något av en
symbol för makt, social kompetens och flexibilitet.
Här myntades ordet kepsfolk vilket var synonymt
med auktoriteter, de som bestämde bar helt enkelt
keps.
Vore det inte för dåtiden bristande (om än impone-
rande) byggkonst hade med all säkerhet även egyp-
tens sfinxer burit keps.

Framtiden.
Kepsen går en blomstrande framtid till mötes.
Framförallt bland samhällets vinnare är kepsen ett
signum och attribut för klasstillhörighet. Kepsar
möts på stan och nickar. den förut så självklara
farsdagspresenten slipsen har vackert fått ge plats
för, just det, kepsen.